Wedstrijdagenda 2020
19-4-20      America            Loten 7:00 uur

17-5-20      Lottum               Loten 7:00 uur
  5-7-20      Venray               Loten 7:00 uur
13-9-20      Grubbenvorst     Loten 7:00 uur
Vissen van 8:00 tot 11:30 uur
Na de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking van deze serie

H.S.V. Eendracht – Broekhuizenvorst
http://www.hsveendracht.nl

H.S.V. ’t Bliekske – Horst
http://www.hsvhetbliekske.nl

H.S.V. De Put – America
http://www.hsvdeput.nl

H.S.V. ’t Voorntje – Grubbenvorst
http://www.hsvtvoorntje.nl/

H.S.V. Willem Barentz – Lottum
http://www.hsvwillembarendsz.nl/

H.S.V. De Roerdomp – Venray
https://www.deroerdompvenray.nl

H.S.V. Het Alvertje – Oostrum
http://www.hsvhetalvertje.nl

H.S.V. Grondel Geduld – Meerlo&Blitterswijck
http://www.grondelgeduld.com

H.S.V. De karper – Lomm
https://www.hsvdekarper.com/

Deelnemers aan de Land van Molenbeek wedstrijden, dienen lid te zijn van een hengelsportvereniging welke is aangesloten
bij Land van Molenbeek en in het bezit zijn van de vergunning Land van Molenbeek

1      Elke deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn. Bij het niet naleven ervan wordt hij uitgesloten.

2      Voor deze vijverwedstrijden geldt het reglement van de betreffende vereniging.

3      De organiserende vereniging zorgt voor het uitzetten van de plaatsen.

4     De verenigingen die over een weegschaal beschikken brengen die mee en overleggen met de organiserende vereniging waar ze moeten wegen.

5      Het inschrijfgeld is € 12.- totaal, voor de 1e wedstrijd te voldoen.

6      Per vereniging kan er ook door teams worden deelgenomen. Voor de telling: zie reglement teamwedstrijden.

7    Over de wedstrijdduur worden tijdens de jaarvergadering van de L.v.M afspraken gemaakt. De serie van 2017 is dit 3,5 uur. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden met meerderheid van stemmen. Per vereniging zijn twee personen stemgerechtigd. Evaluatie in 2017. Dan worden ook de nieuwe vislocaties voor 2018 uitgeloot.

8      Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.

9     Het eerste signaal is voeren en vissen. Na dit signaal mag alleen nog licht en met mate worden bijgevoerd. Cuphengel is toegestaan.

10    Het tweede signaal is einde wedstrijd. Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal, telt nog mee. Is dit een zware vis (bv karper) moet deze binnen 15 minuten na het eindsignaal in het landingsnet zijn.

11    Elke aas is toegestaan behalve vere de vase, levende of stukjes vis en kunstaas.

12    Bovendien mag er uitsluitend met een klein loodje op zink gevist worden. Het gebruik van voerkorfjes of voer op de lijn is verboden.

13    De onderlinge afstand tussen de deelnemers dient minimaal 12 meter of de vast genummerde visplaats te zijn. Elke deelnemer mag maximaal 1 meter rechts of links van zijn nummer plaatsnemen.

14    Alle gevangen vis wordt gewogen. De vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg arriveert.

15    Het gebruik van de voerkatapult is verboden.

16    Degenen die te laat komen, dat is nadat het eerste signaal gegeven is, mogen niet meer zwaar aanvoeren.

17    Het betalen van de inleggelden dient te geschieden door èèn persoon per vereniging. Deze persoon trekt ook de nummers.

18    Alle inleggelden dienen te worden omgezet in geldprijzen. Elke vereniging is verantwoording verschuldigd hierover.

19    Prijzen zijn 1 op 3.

20    Bij gelijk gewicht beslist het lot de plaatsing.

21    Bij onweer kan een signaal gegeven worden dat de wedstrijd onderbreekt. Als tweederde van de wedstrijd is versteken, wordt de wedstrijd als beëindigd beschouwd. Zo niet dan bepaalt de wedstrijdcommissie of en wanneer er verder gevist wordt.

22    Gang van zaken rondom de prijzen en vakken (zie bijlage.)

23    Puntentelling voor het klassement (zie bijlage.)

24  Eventuele op of aanmerkingen omtrent de gehouden wedstrijd moeten door de deelnemers direct na de wedstrijd aan de organiserende  vereniging kenbaar worden gemaakt.

25    Het is uw plicht de visplaats schoon achter te laten.

26    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

27  In Grubbenvorst is een totaal verbod ingevoerd voor het vissen en voeren met kattenbrokken en hondenbrokken.

Gang van zaken rondom prijzen en vakken.
Er worden geen dagprijzen meer gemaakt. Vanaf het seizoen 2017 wordt het inleggeld bij de laatste wedstrijd uitgekeerd. Dit mede om het gepuzzel met de prijzen te vereenvoudigen en de wedstrijdcommissie werk uit handen te nemen. Het prijzengeld wordt omgezet in cadeau bonnen.
Prijzen 1:3
Puntentelling voor het klassement.
De puntentelling ziet er als volgt uit:

De nummers 1 van het vak krijgen 1 punt.
De nummers 2 van het vak krijgen 2 punten. Zo verder tot de laatste plaats.
Wie niet deelneemt of zijn kaart niet inlevert krijgt 2 punten meer als het aantal deelnemers in het grootste vak.
Reglement teamwedstrijd
1 Een team bestaat uit 3 personen en krijgt de naam van een van die personen (bv team van der Coelen of de vrolijke vissers)|
2 Een team mag ook uit leden van verschillende verenigingen bestaan.

3 De namen ervan moeten voor de eerste wedstrijd worden doorgegeven en er mogen geen veranderingen in worden aangebracht tijdens de serie
4 Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- per team voor de hele serie, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.
5 De teamwedstrijd wordt gevist op punten, waarbij we uitgaan van de punten welk teamlid tijdens de wedstrijd krijgt.

6 Per team mag 1 reservedeelnemer aangewezen worden. Deze vaste reserve dient wel alle wedstrijden individueel mee te vissen.

Voorbeeld.
Het totaal gewicht in de wedstrijd bepaalt het aantal punten. Hoogste gewicht 1 punt, twee na hoogste gewicht 2 punten en zo verder.

Aan de hand van dit totale aantal punten worden de teams gerangschikt en krijgen ze wedstrijdpunten.
Na de complete wedstrijd worden de punten bij elkaar geteld en ontstaat de eindstand.
Het team met het laagste aantal wedstrijdpunten over de 4 wedstrijden is winnaar.|
Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het totale aantal punten, is dit ook nog gelijk dan kijken we naar het hoogste gewicht.

Alle 4 wedstrijden tellen mee in het klassement.|
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden 2 of meer deelbare prijzen samengesteld voor de winnende teams. Deze worden na de laatste wedstrijd uitgereikt.|
Aldus vastgesteld te Horst op 10 november 2016 door afgevaardigde van Horst, Oostrum, America, Lottum, Grubbenvorst, Broekhuizen, Meerlo / Blitterswijck, Lomm en bestuur Land van Molenbeek.

 Koppelingen naar de diverse wedstrijdreglementen.
http://www.hsveendracht.nl/index.php/gubbelsvijver/reglement/reglement-gubbelsvijver
https://www.hsvhetbliekske.nl/nieuws/wedstrijdreglement
http://www.hsvdeput.nl/?page_id=15
https://hsvtvoorntje.mijnhengelsportvereniging.nl/viswater/reglementen/reglement-t-voorntje.html

http://www.hsvhetalvertje.nl/hetalvertjeframe.htm
https://www.hsvdekarper.com/index.php/wedstrijdreglement

Reglement HSV Grondel Geduld.
Maximale hengellengte inclusief snoer is 11 meter met maximaal 1 haak en er wordt geacht dat de dobber het lood kan dragen .
( gebruik van zinklood of voerveer o.i.d. tijdens wedstrijden is niet toegestaan );
Plaatsbepaling geschied door loting (een half uur voor aanvang van de wedstrijd);

Per wedstrijd mag men maximaal 500 gram voer bij zich hebben. Dit is inclusief maïs, aardappel of wat men ook bijvoert (moet weegbaar zijn);
Per wedstrijd is maximaal 1/4 liter witte maden en casters (samen) toegestaan, verse de varse en hennep zijn niet toegestaan;

Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan;
Eerste signaal is voeren en vissen, tweede signaal is einde wedstrijd;

Vis aangeslagen tijdens het eindsignaal telt nog mee;
Alle gevangen vis wordt gewogen, mits bewaard in een leefnet in het water totdat de weegploeg is gearriveerd;

Er mag alleen vanaf de steigers worden gevist worden;
Gevangen vis mag met niet met een droge doek o.i.d. aanpakken (liefst met natte handen);

Eventuele op- of aanmerkingen dienen bij de wedstrijdcommissie gemeld te worden;
Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdreglement HSV Willem Een 2020

 1. Er wordt gevist met 1 vaste hengel, 1 haak enkelvoudig
 2. Hengellengte maximaal 9,5 meter en hengel met lijn maximaal 15 meter.
 3. Er mag met een voerplaatje gevist worden
 4. Voer: totaal 500 gram droog voer, 0,25 liter witte maden, inclusief alle geoorloofde aassoorten, met uitzondering van vers de vase, rode maden,levende of stukjes vis en kunstaas die zijn verboden.
  Het voer moet wel weegbaar zijn.
 5. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.
 6. Vis aangeslagen tijdens het eindsignaal telt nog mee en word gewogen tot 0,5 uur na de wedstrijd.
 7. Er word gevist op gewicht, aantal, punten, alle gevangen vis dient men te bewaren in een voldoende groot leefnet.
 8. Steigers en vlonders mogen niet in het water staan.
 9. Deelname staat open vanaf de leeftijd van 14 jaar.
 10. Zij die zich niet aan dit reglement houden worden voor de betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
 11. Deelnemers aan de wedstrijden dienen in bezit te zijn van de landelijke vispas en Lidmaatsschapsbewijs.

 12. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie